ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแพลตฟอร์ม CAP

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม CAP! (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม” หรือ “CAP”) ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะควบคุมการใช้แพลตฟอร์มและบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CAP (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) เพื่อนำเสนอให้แก่ท่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ในการเข้าใช้แพลตฟอร์มของ CAP แสดงว่าผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นโปรดอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการใด ๆ

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของแพลตฟอร์ม
1.1 แพลตฟอร์มนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้บริการกรรมวิธีและขั้นตอนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการสร้าง และตรวจสอบการประทับเวลาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มให้แก่ผลงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผลงาน”) ของผู้ใช้บริการโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
1.2 แพลตฟอร์มนี้ มีไว้สำหรับการใช้งานในบริบทที่หลากหลาย รวมถึงธุรกรรมทางกฎหมาย การเงิน และธุรกิจ ฯลฯ
1.3 แพลตฟอร์มนี้ สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้แพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมใด ๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1.4 แพลตฟอร์มนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายหรือการเงิน และผู้ใช้บริการควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินของตนก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์มสำหรับธุรกรรมหรือวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ
1.5 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.6 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือการหยุดให้บริการของแพลตฟอร์มหรือบริการ

2. บัญชีผู้ใช้
2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าชม CAP โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีได้ แต่ในการใช้บริการบางประเภทของ CAP ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเพื่อกำหนดบัญชีผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
2.2 ในการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการทราบเป็นอย่างดีว่าจะต้องดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อนใช้บริการใดๆ และในการสร้างบัญชี หากผู้ใช้บริการมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ให้บริการจะสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการในบางประเภท
2.3 ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีของผู้ใช้บริการและต้องรักษาความลับของรหัสผ่าน หากผู้ใช้บริการตรวจพบว่ามีบุคคลอื่นใช้ หรือเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการควรรายงานไปที่ [EMAIL]
2.4 เพื่อลงทะเบียนและเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือมีความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากจำเป็น ผู้ให้บริการอาจขอให้ผู้ใช้บริการแสดงหลักฐานอายุหรือความยินยอมต่าง ๆ ดังกล่าวได้
2.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนเมื่อสร้างบัญชีของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ชื่อของบุคคลอื่นได้หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได้ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้

3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
3.1 แพลตฟอร์มนี้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าบริการสำหรับธุรกรรมที่จำกัดจำนวน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
3.2 ในอนาคตการใช้บริการอาจมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลราคาที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
3.3 หากมีค่าบริการใด ๆ ที่ชำระไว้แล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ

4. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
4.1 ข้อมูลต่างๆบน CAP ได้รับการปกป้องในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ แต่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน
4.2 บริการของ CAP ได้รับการปกป้องทางกฎหมายในลักษณะต่างๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ ตราสินค้า สัญลักษณ์บริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิและกฎหมายอื่นๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเคารพลิขสิทธิ์ ประกาศ และ/หรือข้อจำกัดทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเนื้อหาที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการยังตกลงว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง แปลเป็นภาษาอื่น หรือสร้างผลงานที่มาจากบริการใดๆ ของ CAP
4.3 ผู้ให้บริการให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการทำสำเนาของข้อมูลจากบริการเพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น สิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลที่ ผู้ให้บริการปกป้องเองและข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ (สิทธิ์นี้เป็นสากล ไม่ใช่สิทธิ์แบบพิเศษ ไม่สามารถให้ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และไม่สามารถโอนได้) หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ข้อมูลนี้ เช่นการทำสำเนา การปรับเปลี่ยน การแจกจ่าย หรือการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
4.4 ผู้ใช้บริการอาจใช้ CAP เพื่อสร้าง และ/หรือเผยแพร่การประทับเวลา แต่ห้ามทำซ้ำ แก้ไข หรือเผยแพร่แพลตฟอร์ม และ/หรือเนื้อหาใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
4.5 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ใช่เจ้าของข้อมูลผลงานที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ CAP แต่ ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้ใช้หรือคัดลอกข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการต้องการ โดยทั่วไปผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงการและแสดงแก่ชุมชนของ CAP ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลผลงานที่ผู้ใช้บริการนำเข้าและผู้ใช้บริการรับรองให้ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการใช้งาน4.6 ผู้ให้บริการสามารถใช้ข้อมูลผลงานที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ CAP ผู้ใช้บริการยอมให้ผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ที่ดำเนินการแทนผู้ให้บริการ มีสิทธิ์ใช้งาน โดยการประยุกต์ใช้ทางพาณิชย์และใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด ทำธุรกรรม ถ่ายโอนสิทธิ และ/หรือลิขสิทธิ์ ในฐานข้อมูล ต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยทั่วไป ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสนับสนุนโครงการและแสดงแก่ชุมชนของ CAP บนเว็บไซต์ 4.7 เมื่อผู้ให้บริการประสงค์จะใช้ข้อมูลผลงานดังกล่าว ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยนรูปแบบ สรุปย่อ ลบหรือแปลภาษาข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้ว ผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 4.8 ผู้ใช้บริการจะไม่ส่งข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ (นอกจากผู้ใช้บริการได้รับอนุญาต) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบ CAP จะต้องไม่ประกอบด้วยงานที่ละเมิดลิขสิทธิของบุคคลที่สาม นอกจากผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิโดยถูกต้องแล้ว หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิทางกฎหมายอื่นในการนำเข้าข้อมูล (และให้ ผู้ให้บริการได้รับสิทธิในการใช้สิทธิทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในที่นี่)4.9 ผู้ใช้บริการรับประกันว่าหากผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นของ CAP ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่กล่าวถึงในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันว่าการใช้งานดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิความเป็นสาธารณะ ลิขสิทธิ สิทธิตามสัญญา หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิอื่น ๆ4.10 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในข้อมูลผลงานที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ CAP และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งค่าเสียหายหรือความรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา และ/หรือไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ อันเกิดขึ้นจากข้อมูลเหล่านั้น

5. ความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ
5.1 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์ม
5.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม
5.3 แพลตฟอร์มนี้ ไม่ถือเป็นการรับรอง หรือรับประกันในความเป็นเจ้าของของผลงานใด ๆ ที่นำมาใช้งานบนแพลตฟอร์ม
5.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของธุรกรรมใด ๆ ที่ประทับเวลาบนแพลตฟอร์มด้วยตนเอง
5.5 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลผลงานที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบของ CAP ข้อมูลทั้งหมดที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเผยแพร่แบบสาธารณะหรือการส่งต่อแบบส่วนตัว และจะถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ส่งเนื้อหานั้นมา

6. การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ
6.1 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้แพลตฟอร์ม
6.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล และ/หรือในทางที่ผิดศีลธรรม
6.3 ผู้ใช้บริการต้องไม่อัปโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยหรือศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของตน
6.4 ค่าตอบแทนหรือสิทธิการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าตอบแทนและจำนวนเงินอื่น ๆ ที่ต้องชำระให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้ประโยชน์ หรือตามข้อกำหนเของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายอื่น ๆ

7. การระงับและสิ้นสุดการให้บริการ
7.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าบัญชีของผู้ใช้บริการ ข้อมูลบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องของผู้ให้บริการ ข้อตกลงทั้งหมดในข้อตกลงนี้ยังคงมีผลหลังจากการยกเลิกบัญชี รวมถึงสิทธิ์ของผู้ให้บริการเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้นำเข้าสู่ CAP (เช่น หากผู้ใช้บริการเปิดโครงการ การลบบัญชีของผู้ใช้บริการจะไม่ลบโครงการออกจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราที่ [EMAIL] เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอให้ลบข้อมูล (สำหรับบางสถานการณ์)
7.2 หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้โดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจยุติหรือระงับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
7.3 หากผู้ให้บริการมีความจำเป็นต้องยุติหรือระงับบัญชีผู้ใช้บริการโดยมิใช้ความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
7.4 ผู้ใช้บริการสามารถลบบัญชีของตนได้ตลอดเวลาโดยติดต่อผู้ให้บริการตามข้อมูลการติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์

8. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
8.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
8.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในประเทศไทย

9. การคุ้มครองข้อมูล
9.1 ผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลผู้ใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ และได้มาตรฐาน
9.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยแพลตฟอร์มจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการประทับเวลา ตรวจสอบความซ้ำกันของผลงาน และ/หรือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
9.3 ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตามข้อมูลการติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์

10. ข้อจำกัดความรับผิดและการรับรอง
10.1 ผู้ให้บริการจะไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือลิงก์ของบุคคลที่สามที่เผยแพร่แพลตฟอร์มนี้สู่สาธารณะหรือนำข้อมูลต่าง ๆ มาเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม
10.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาหรือลิงก์ของบุคคลที่สามได้อย่างอิสระ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
10.3 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน หรือระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ CAP ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงผ่านบริการถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นเพียงผู้เดียว

11. การปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
11.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.2 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือการหยุดให้บริการของแพลตฟอร์มหรือบริการ

12. การชดใช้ค่าเสียหาย
12.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากการเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มของพวกเขา
12.2 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13. การแยกส่วน หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

14. ข้อตกลงทั้งหมด
14.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม
14.2 ข้อตกลงหรือความเข้าใจอื่นใดระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะถูกแทนที่โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

15. ข้อมูลการติดต่อ
15.1 ผู้ใช้สามารถติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
15.2 ข้อมูลติดต่อสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม

โดยการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม CAP ได้